בקשה למעבר פקולטה
מיועד לסטודנטים שלומדים או סטודנטים בחופשה אשר למדו לפחות 2 סמסטרים בטכניון.

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם

פקולטה נוכחית 

 

ברצוני לעבור לקראת סמסטר

חורף אביב

לפקולטה

למסלול

הסיבות לבקשה:

לא ניתן להגיש בו-זמנית מספר בקשות למעבר פקולטה.
ניתן להגיש בקשה נוספת למעבר פקולטה רק לאחר שהבקשה הראשונה נדחית.

כתובת טלפון