הצהרה על חופשה מלימודים

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

 שם        

פקולטה 

 

אני מצהיר שבסמסטר

    חורף    אביב    לא ארשם למקצועות.

כתובת    

טלפון      

הערות  (לא חובה) 

      
סטודנט ותיק שהחליט להצהיר על חופשה מלימודים חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לימודי הסמכה עד יום לפני תחילת הסמסטר ובמקרה זה לא יחוייב בשכר לימוד, והסכום ששילם יוחזר לו. נתקבלה ההודעה עד 30 יום מתחילת הלימודים, יחוייב הסטודנט בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר.לאחר 30 יום מתחילת  הסמסטר יחוייב הסטודנט במלוא שכר הלימוד לסמסטר + הוצאות נלוות

מועדי תחילת סמסטר חורף ואביב