הודעה על הפסקת לימודים 

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם         

פקולטה 

אני מודיע/ה על הפסקת לימודים בטכניון.

כתובת    

טלפון     

סיבות להפסקה:

קשיים כלכליים
קשיים אישיים
קשיים לימודיים
אחר
 

לאיזה גורם תמיכה בטכניון פנית בנושא?

               
ידוע לי כי עלי להחזיר ספרים לספריה ולעמוד בהתחייבויות כספיות בקרן מלווה.

לסטודנט חדש כללים שונים המפורטים באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

סטודנט ותיק שהחליט להצהיר על הפסקת לימודים חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לימודי  הסמכה עד יום לפני תחילת הסמסטר ובמקרה זה לא יחוייב בשכר לימוד, והסכום ששילם יוחזר לו.
נתקבלה ההודעה עד 30 יום מתחילת הלימודים, יחוייב הסטודנט בתשלום 10% משכר הלימוד של הסמסטר. לאחר 30 יום מתחילת הסמסטר יחוייב הסטודנט במלוא שכר הלימוד לסמסטר +  הוצאות נלוות.

מועדי תחילת סמסטר חורף ואביב