בקשת סטודנט
לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)


נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus ללא @ * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם            

פקולטה

מספר טלפון נייד

הערה: בבקשה לרישום למקצועות יש לציין מס' קבוצה

תוכן הבקשה:
נימוקים: