נוהל היבחנות מיוחדת

היבחנות מיוחדת
 - הינה  אישור לגשת לבחינה או בחן תקף במועד א' או ב' בסמסטר השוטף או העוקב או מועד אחר שיאושר על ידי דקן לימודי הסמכה לאחר בדיקת האישורים הנדרשים ובהתייעצות עם המרצה.
סטודנט יהיה זכאי לפנות בנוהל להיבחנות מיוחדת  במקרים הבאים:

1.אשפוז

סטודנט העומד להיבחן  (באחד משני המועדים) במבחן המתקיים בימי האשפוז או  בארבעת הימים לאחר השחרור מבית החולים. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר מיון.

2.אבל 
סטודנט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר  (הורה, אח/אחות, בן/בת, בעל/ אישה) ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או בשבועיים שקדמו לבחינה באחד משני המועדים.


3
.מגבלות פיזיות קשות או ממושכות סטודנט עם מגבלה קשה או ממושכת לדוגמא, פציעה קשה, טראומה מממושכת) אשר מהווה מניעה חמורה מהיבחנות.

טופס בקשה להיבחנות מיוחדת


נא להביא למזכירות לימודי הסמכה באולמן
את האישורים
המקוריים אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם            

פקולטה 

מספר טלפון נייד

תוכן הבקשה:
 
נימוקים: